Regulamin

Regulamin i zasady udziału w projekcie

1. ZHP Chorągiew Kielecka nabór beneficjentów ostatecznych do projektu zrealizuje zgodnie z art. 7 i 8 Rozporządzenia Rady 1303/2013. Ma on charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich osób spełniających wymogi formalne bez względu na płeć, narodowość, stopień niepełnosprawności, wyznanie czy przekonania.

2. Beneficjentem ostatecznym projektu (uczestnikiem szkoleń) może być każda dorosła osoba fizyczna zamieszkująca gminę, na terenie której realizowane są szkolenia.

3. Aby przystąpić do projektu należy wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej „latajaca.pl”. Szczegółowa instrukcja rejestracji znajduje się na w/w stronie.

4. W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, wiek, wykształcenie, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.

5. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych podpisując wygenerowane formularze.

6. W przypadku problemów z rejestracją elektroniczną lub nieposiadanie odpowiednich kompetencji należy skontaktować się z personelem projektu poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej lub w urzędach miast/gmin na terenie których realizowane są zajęcia. Dane kontaktowe do biura projektu/personelu projektu dostępne są także na materiałach informacyjno – promocyjnych.

7. Po zgłoszeniu się minimalnej liczy osób do grupy szkoleniowej (10 osób) personel projektu informuje uczestników o miejscu i terminie szkolenia.

8. Pierwszeństwo w rejestracji na szkolenia mają osoby niepełnosprawne.

9. Personel projektu informuje osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku powyżej 65 lat o terminach i miejscu odjazdu bezpłatnych autobusów dowożących i odwożących w/w uczestników.

10. Szkolenia odbywają się w odpowiednio oznakowanych i przygotowanych salach. Mogą to być pracownie szkolne, biblioteki, świetlice, sale konferencyjne, remizy OSP, instytucje kultury i inne.

11. Szkolenia odbywają się w dogodnych dla uczestników godzinach – np.: w porach popołudniowych, w weekendy, w dni i o godzinach konkretnie wskazanych przez daną grupę.

12. Szkolenie dla jednej grupy trwa 32 godziny lekcyjne (45 minut) w cyklu 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne każde. LATAJACA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce – Białogon tel/fax. +48 41 344 65 55 biuro@kielecka.zhp.pl, www.kielecka.zhp.pl NIP: 657-038-65-25, REGON: 260162570, KRS: 0000281349 BPS S.A. o Kielce 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 Organizacja pożytku publicznego

13. Szkolenia prowadzą wybrani do tego celu trenerzy (liderzy cyfrowi).

14. Każdy uczestnik na pierwszych oraz ostatnich zajęciach wypełnia test sprawdzając poziom swoich umiejętności cyfrowych. Test posłuży do ewaluacji projektu.

15. Każdy uczestnik podpisuje listę obecności na szkoleniu.

16. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, których otrzymanie kwituje podpisem na protokole przekazania.

17. Osoby korzystające z bezpłatnego transportu podpisują protokół poświadczający skorzystanie z usługi.

18. Każdy uczestnik uprawniony jest do bezpłatnego posiłku podczas każdego spotkania szkoleniowego.

19. Osoby powyżej 65 roku życia oraz niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy trenera wspomagającego podczas zajęć. Podczas pierwszych zajęć powinny zgłosić taką potrzebę liderowi cyfrowemu. Lider cyfrowy może także podjąć taką decyzję samodzielnie.

20. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Uczestnik potwierdza jego otrzymanie, podpisując się na ogólnej liście obecności z danego dnia zajęć.